De revalidatiewereld is op dit moment aan het herijken.
De klassieke revalidatiewereld met zijn revalidatie-instellingen en poliklinieken in de ziekenhuizen hebben er een interessante partner bij gekregen in de vorm van poliklinische revalidatie ZBC’s. In de laatste 10 jaar is een aanzienlijk deel van de poliklinische revalidatie verschoven van de revalidatie-instellingen naar ZBC's. De doelgroepen die in die nieuwe instellingen worden behandeld, betreffen vooral patiënten met chronische pijn en vermoeidheidsklachten. Doorgaans is dit pijn of vermoeidheid door een fysieke oorzaak, soms zijn deze klachten niet verklaarbaar. Daarnaast is er toenemende aandacht voor langdurige klachten secundair aan een onderliggende oorzaak zoals de ziekte van Lyme of een oncologische probleem.Wij vormen als revalidatieartsen een collectief dat voorziet in revalidatiegeneeskundige zorg. Doordat wij vanuit een collectief acteren is de continuïteit gewaarborgd.
Ons collectief kenmerkt zich door een uitstekende kennis van de poliklinische revalidatiewereld, op zowel procesniveau als op inhoudelijk niveau. Wij constateren ook dat er bij de nodige poliklinische instellingen op beide niveaus winst geboekt kan worden. Wij bieden ondersteuning op zowel medisch inhoudelijk vlak als organisatorisch, bij een bestaande of nog vorm te geven poliklinische revalidatie instellingen.
Wij garanderen daarbij een wetenschappelijk verantwoord revalidatieproduct, gelegitimeerd door de beroepsvereniging en een product dat voldoet aan de eisen die de zorgverzekeraar stelt.


Voor wie?